حمید خیرالدین

درباره من

دکتر حمید خیرالدین
image

استادیار گروه آموزشی بیابان زدایی @ دانشکده کویرشناسی

...

محقق گوگل

Citation

---

h-index

---

i10-index

---

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

1387-1307

مسئول گلخانه دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

مهارت ها

بیولوزی ملکولی و تگثیر گیاهان زراعی و باغبانی

اولویت های پژوهشی

میکروبیولوژی خاک و گیاه پزشکی قارچ شناسی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Separation Study of Chromatography techniques
journal of advanced research in dynamical and control systems(2019)
^حمید خیرالدین
Comparison of C3 and C4 Plants Metabolic
International Journal of Research Studies in Agricultural Sciences (IJRSAS) (2018)
^حمید خیرالدین
Study of Sediment and Landscape-level
World Journal of Biology and Medical Scieces(2018)
^حمید خیرالدین, صدف خیرالدین
Study of Agricultural Land by Satellite
World Journal of Biology and Medical Scieces(2018)
^حمید خیرالدین, ^لیلا رجبی
Role of Rhizobium Strains in Symbiotic nitrogen fixation
Journal of Biological and Chemical Research(2018)
^حمید خیرالدین
CO2 gas exchange in Crassulacean acid metabolism
International Journal of Advanced Research in Biological Sciences(2017)
^حمید خیرالدین*, صدف خیرالدین
Role and Important of Hydrogen in Plant Metabolism
World Journal of Biology and Medical Scieces(2017)
^حمید خیرالدین*, صدف خیرالدین
Relation between soil organic matter and soil physical properties
Global Advanced Research Journal of Agricultural Science(2017)
^حمید خیرالدین*, صدف خیرالدین
Role of Agricultural Conservation in Organic Matter
World Journal of Biology and Medical Scieces(2017)
^حمید خیرالدین*, صدف خیرالدین
Method for Identification of Bacteria Based on PCR Primer
World Journal of Biology and Medical Scieces(2017)
^حمید خیرالدین*
بررسی تغییرات عمقی ویژگی های خاک های زیر کشت تاغ (Haloxylyn aphyllum ) در منطقه یحیی اباد سبزوار
پژوهش های آبخیزداری(2017)
حسین شایسته زراعتی, نصرت الله حسنی, علی رضا کریمی, محمد قاسم زاده گنجه ای, ^حمید خیرالدین
Carbon Cycling in Nature
Journal of Biological and Chemical Research(2017)
^حمید خیرالدین, صدف خیرالدین
Carbon Isotopes
World Journal of Biology and Medical Scieces(2016)
^حمید خیرالدین
The Color of Semnan Desert Soils in Iran
World Journal of Biology and Medical Scieces(2016)
^حمید خیرالدین*
Study of proteasomal markers in plants
Global Advanced Research Journal of Agricultural Science(2016)
^حمید خیرالدین
Soil DNA isolation to use in polymerase chain reaction (PCR) amplification
AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH(2015)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
Laboratory Test for Flavonoids and Carbohydrates in Wild Species Gladiolus imbricatus
World Journal of Biology and Medical Scieces(2014)
^حمید خیرالدین
relationship between photosynthesis and nitrogen fixation
(2014)
^حمید خیرالدین
Sources of Soil Enzymes
(2014)
^حمید خیرالدین
Identification of Bacteria in Laboratory from a Soil Community
World Journal of Biology and Medical Scieces(2014)
^حمید خیرالدین
Relationship between Management Practices such as Irrigation,Tillage,Cropping,Fertilizer and Soil Microbial Diversity
(2013)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
biological investigation by polymerase chain reaction(PCR)
(2013)
^حمید خیرالدین
Assessment of Plant Extract Toxicity in Euphobial Spease
(2012)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
Study of some Plant Inhabiting Fungi
(2012)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
DNA purification and isolation of genomic DNA from bacterial species by plasmid purification system
AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH(2011)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
characterization of the mycobacterium tuberculosis protein Rv2302
(2011)
^حمید خیرالدین
توسع کشاورزی و رابطه آن با مدیریت بحران
هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران(2019-08-17)
^حمید خیرالدین, صدف خیرالدین
توسعه تصاویر ماهواره ای و GIS (مطالعه موردی گیاهان و درختان)
کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی(2017-11-08)
^حمید خیرالدین, حمید رضا قزوینیان, صدف خیرالدین
نقش مدیریتی بحرانی و تخصصی در کاهش مشکلات کشاورزی و سیل
سومین کنفرا نس ملی مدیریت بحران(2015-11-15)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
رابطه بین گردشگری و مناطق بیابانی ایران
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^حمید خیرالدین
GIS و landsat استفاده آن در گردشگری
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^حمید خیرالدین
گردشگری و اهمیت آن در مناطق کویری ایران
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^خسرو قزوینیان, ^حمید خیرالدین
محاسبه بیومس کربن وزن مخصوص حقیقی و ارتباط آن ها با فرسایش خاک جنگل ارس و زرشک
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^حمید خیرالدین, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی
بررسی خاصیت آللوپاتی در گیاه یولاف
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^حمید خیرالدین, ^علیرضا مشکی
استفاده از اطلاعات Rs و GIS برای جلوگیری از بحران بیابانو
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^حمید خیرالدین, صدف خیرالدین
بررسی فعالیت میکروبی و خصوصیات متفاوت خاک درخت ارس در شهرستان سمنان
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^حمید خیرالدین, ^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی
بررسی تاثیرات تغییرات اقلیم بر تولیدات کشاورزی
دومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی(2014-10-09)
^حمید خیرالدین
آمایش سرزمین و اهداف آن در ایران
اولین همایش ملی رویکرد های نوین آمایش سرزمین در ایران(2014-09-17)
^حمید خیرالدین
عوامل موثر بر آمایش سرزمین
اولین همایش ملی رویکرد های نوین آمایش سرزمین در ایران(2014-09-17)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
نقش نرم افزار و ماهواره در آمایش سرزمین
اولین همایش ملی رویکرد های نوین آمایش سرزمین در ایران(2014-09-17)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
نقش نفت در آمایش سرزمین
اولین همایش ملی رویکرد های نوین آمایش سرزمین در ایران(2014-09-17)
^خسرو قزوینیان, ^حمید خیرالدین
منحنی تغییرات اقتصادی روسیه
اولین همایش ملی رویکرد های نوین آمایش سرزمین در ایران(2014-09-17)
^حمید خیرالدین
استخراج منحنی های دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای
کنگره ملی خاک و محیط زیست(2014-08-31)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
ترکیبات شیمیایی گیاهان دارویی و اثرات آن ها بر محیط زیست
کنگره ملی خاک و محیط زیست(2014-08-31)
^حمید خیرالدین
مقدمه ای بر کودهای زیستی
دومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی کشور(2014-02-26)
^حمید خیرالدین, زهرا زینلی, ^خسرو قزوینیان
بررسی تنش آب بر تثبیت نیتروژن و نودول های لوبیا
پنجمین همایش ملی حبوبات ایران(2014-02-26)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
فرسایش و اهمیت آن در مناطق کویری ایران
ششمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک(2014-02-18)
^حمید خیرالدین, مجید طاهریان, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
لزوم استفاده از GIS در مطالعات آبیاری و آبخیزداری
ششمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک(2014-02-18)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, مجید طاهریان
اثرات پوشش گیاهی و فرسایش خاک در مناطق کویری
سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار(2014-01-15)
^حمید خیرالدین
معرفی چند نمونه از گیاهان دارویی و سنتی
همایش سراسری پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی(2013-11-20)
^حمید خیرالدین
تکنیک های مختلفی برای شناسایی مشخصات خشکسالی - زمانی و مکانی
نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین(2013-10-30)
^حمید خیرالدین
سیمای متفاوت تالاب در طبیعت -مطالعه مورد زاینده رود
نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین(2013-10-30)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
ارزیابی کیفیت آب آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
احداث حوزه های آبگیر در مناطق خشک و نیمه خشک
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^حمید خیرالدین, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^خسرو قزوینیان
سرمازدگی و یخبندان و راه های مبارزه با آن برای محصولات باغی و کشاورزی
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
اهمیت دیمکاری در ایران
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^حمید خیرالدین, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^خسرو قزوینیان
اهمیت خاکورزی در تولید محصولات کشاورزی
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی یه توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست(2013-03-10)
^حمید خیرالدین, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^خسرو قزوینیان
پیش بینی انواع سد و اهمیت آن در آبیاری اراضی کشاورزی
همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب(2013-02-26)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^علیرضا مشکی
اثرات ناهماهنگی اقلیمی و هیدرولوژیکی در لزوم احداث شبکه های آبیاری و زهکشی برای کنترل آلودگی
همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب(2013-02-26)
^حمید خیرالدین
مدلهای برآورد فرسایش و تکنیک های سنجش از دور GIS در مطالعات فرسایش خاک و کشاورزی
همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب(2013-02-26)
^حمید خیرالدین
شناسایی نقاط زیرزمینی با استفاده از تصویر ماهواره ای
همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب(2013-02-26)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
مطالعه آب دریاچه ارومیه بوسیله فن آوری نانو و راهکارهای نوین
همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب(2013-02-26)
^حمید خیرالدین
نرم افزار و معرفی چند نمونه آن برای مطالعه منابع آب
همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب(2013-02-26)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
شناخت و کاربرد سیستم های آبیاری تحت فشار برای فصل تابستان
همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب(2013-02-26)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
درک و تعریف خشکسالی (هوا و اقلیم شناسی)
همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب(2013-02-26)
^حمید خیرالدین
روش های آبیاری باغات انار و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیولوژیکی انار پس از برداشت
همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب(2013-02-26)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
الزامات مدیریتی استاندارد صلاحیت آزمایشگاه
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
تشریح مدیریت آزمایشگاه برای کاهش حوادث پیش بینی نشده
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
استفاده از نرم افزار DSS برای کنترل و کاهش آسیب پذیری ناشی از حوادث غیر مترقبه
دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران(2012-06-19)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
نگاهی بر اینترنت ، الکترونیک و ابعاد تعامل شهروندان با آن برای جلوگیری از بحران ها
دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران(2012-06-19)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
روشهای متعدد اندازه گیری کچ در خاک
دومین همایش ملی کچ(2012-05-08)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
فرآیند تولید کچ و اهمیت اقتصادی آن
دومین همایش ملی کچ(2012-05-08)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
مطالعه و بررسی آلودگی های زیست محیطی آب آبیاری ناشی از ضایعات با استفاده از روش های ژئوفیزیکی
پنجمین کنفرانس سراسری آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک(2012-02-28)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
فرایندها و مدلهای اندازه گیری فرسایش آبی در استان سمنان
پنجمین کنفرانس سراسری آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک(2012-02-28)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
کاهش اثرات تنش خشکی و آب آبیاری در گندم در اثر استفاده از کود بیولوژیک
پنجمین کنفرانس سراسری آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک(2012-02-28)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
GIS و Landsat در استفاده آن در منابع آب و خاک و آب زیر زمینی
پنجمین کنفرانس سراسری آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک(2012-02-28)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
هواشناسی کشاورزی و کاربردهای آن در بالا بردن راندمان مبارزه با خشکسالی
پنجمین کنفرانس سراسری آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک(2012-02-28)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
نقش نانوتکنولوژی در تولید ثروت ، منافع جامعه و سرمایه اجتماعی
همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی(2012-02-19)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
نانو فناوری و کاربرد آن در کشاورزی و محیط زیست و توانمندی تولید ثروت
همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی(2012-02-19)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
اثرات متقابل شوری و فسفر بر رشد عملکرد و جذب عناصر در یولاف
پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی(2011-11-30)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
استفاده از بیو تکنولوژی کشاورزی ,نانو تکنولوژی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی(2011-11-30)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
مطالعه بررسی آب زیر زمینی و فاضلاب و ارتباط آنها با محصولات کشاورزی
پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی(2011-11-30)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور برای بالا بردن راندمان آبیاری در استان سمنان
نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی(2011-11-22)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
شوری خاک و اثرات آن بر محیط زیست کشاورزی
هفتمین کنفرانس ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران(2011-09-07)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
مدیریت اسید شویی در سیستم های آبیاری قطره ای در کشاورزی
همایش ملی پسماندهای کشاورزی و منابع طبیعی : چالشها و راهکارها(2011-06-15)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
کاربرد فناوری نوین نانو در بهبود مدیریت پسماندهای کشاورزی و منابع طبیعی
همایش ملی پسماندهای کشاورزی و منابع طبیعی : چالشها و راهکارها(2011-06-15)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
بررسی کنترل آلودگی فاضلاب و پسمانده های کشاورزی و منابع طبیعی
همایش ملی پسماندهای کشاورزی و منابع طبیعی : چالشها و راهکارها(2011-06-15)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
تلفیق مدلهای هیدرولوژیک و GIS در شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب(برای مدیریت کیفیت رودخانه )
دومین همایش ملی دانشجویی مرتع آبخیز وبیابان بامحوریت توسعه پایدار درمناطق خشک وکوهستانی(2011-02-23)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
مطالعه جوانه زنی بذور گیاهان شور پسند در مراتع شهرستان سمنان
دومین همایش ملی دانشجویی مرتع آبخیز وبیابان بامحوریت توسعه پایدار درمناطق خشک وکوهستانی(2011-02-23)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
تحلیل و برآورد خشکسالی شهر تبریز گامی در جهت مقابله با بیابان زدایی
دومین همایش ملی دانشجویی مرتع آبخیز وبیابان بامحوریت توسعه پایدار درمناطق خشک وکوهستانی(2011-02-23)
^حمید خیرالدین
مدیریت و بهره برداری آب دریاچه ارومیه
دومین همایش ملی دانشجویی مرتع آبخیز وبیابان بامحوریت توسعه پایدار درمناطق خشک وکوهستانی(2011-02-23)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
مطالعه تغییرات دما و اقلیم منابع آبی کشور
دومین همایش ملی دانشجویی مرتع آبخیز وبیابان بامحوریت توسعه پایدار درمناطق خشک وکوهستانی(2011-02-23)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
بررسی تعدادی از خواص خاک و توازن بین آنیون ها و کاتیون ها در محل ریشه گیاهان هالوفیت
دومین همایش ملی دانشجویی مرتع آبخیز وبیابان بامحوریت توسعه پایدار درمناطق خشک وکوهستانی(2011-02-23)
^حمید خیرالدین, ^خسرو قزوینیان
مطالعه تصفیه فاضلاب صنایع شوینده و صنعتی به کمک فرآیند انعقاد در دانشگاه سمنان
دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب(2011-01-29)
^حمید خیرالدین
فرهنگ و گویش مناطق بیابانی استان یزد
نخستین همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران(2010-12-01)
^حمید خیرالدین
بررسی اثرات شیب زمین و سیلاب بر رود خانه گل رود بار در شهرستان سمنان
اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک وهوا(2010-11-14)
^حمید خیرالدین
شاخص های موثر برای مقابله با خشکسالی در کشاورزی حوزه کویر نمک در استان سمنان با استفاده از سیستم GIS
اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک وهوا(2010-11-14)
^حمید خیرالدین
مطالعه خشکسالی مناطق جنوب شرقی ایران از دیدگاه شاخص های متعدد خشکسالی
اولین همایش ملی کویر فرصت ها و تهدیدات و تاثیر آن برامنیت پایدار(2010-07-07)
^حمید خیرالدین
کاروانسرا های قدیمی مناطق بیابانی ایران(دشت کویر و دشت لوت)
اولین همایش ملی کویر فرصت ها و تهدیدات و تاثیر آن برامنیت پایدار(2010-07-07)
^حمید خیرالدین
مطالعه اقلیم شناسی دشت کویر و کویر لوت ایران(مطالعه عکس هوایی)
اولین همایش ملی کویر فرصت ها و تهدیدات و تاثیر آن برامنیت پایدار(2010-07-07)
^حمید خیرالدین
الگوی استفاده از پتانسیل سدهای زیرزمینی در ایران
اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی , کشاورزی و دامپزشکی(2010-03-03)
^حمید خیرالدین
مقدمه ای بر بررسی چگونگی خشکسالی در کشاورزی ایران و الگوی مصرف آب و خاک
اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی , کشاورزی و دامپزشکی(2010-03-03)
^حمید خیرالدین
بکارگیری قوانین مدیریت و الگوهای بهینه آبیاری اراضی و خاک در کشاورزی
اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی , کشاورزی و دامپزشکی(2010-03-03)
^حمید خیرالدین
بکارگیری سیستم اطلاعاتی جغرافیایی (GIS) در منابع آب و آبخیزداری
اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی , کشاورزی و دامپزشکی(2010-03-03)
^حمید خیرالدین
لزوم حمایت دولت به عنوان یک رکن مهم سرمایه اجتماعی از تولیدات بخش کشاورزی
همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی(2010-02-24)
^حمید خیرالدین
بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر فرآیند توسعه اقتصادی در ایران
همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی(2010-02-24)
^حمید خیرالدین
روابط سرمایه اجتماعی و چالش های موجود براقتصاد ایران
همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی(2010-02-24)
^حمید خیرالدین
مطالعه مدل کامپیوتری در منابع آب و آب های زیر زمینی
چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب(2009-12-02)
^حمید خیرالدین
استفاده از GIS در آبخیزداری و حوزه های آبریز
چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب(2009-12-02)
^حمید خیرالدین
نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری و اقتصاد روستایی ایران
همایش ملی گردشگری , توسعه پایدار و اشتغال زایی(2009-05-24)
^حمید خیرالدین
بررسی اثرات رژیم رطوبتی خاک بر روی قدرت جوانه زنی درخت اکالیپتوس و گلهای زینتی در شهرستان سمنان
سومین همایش ملی جنگل ، دانشگاه منابع طبیعی(2009-05-14)
^حمید خیرالدین
بررسی توانمندیهای زنان دانش آموخته صنایع دستی و روستایی در دانشگاهها و چگونگی اشتغال آنان
همایش آموزش عالی و صنایع دستی(2009-02-19)
^حمید خیرالدین
Managment Soil Enzyme Activities in Long-term Tillage Application and Rotation in Agriculture-Ecosystems
5th International Symposium of Interactions of Soil Minerals with Organic Components and Microorganismof Commission(2008-11-24)
^حمید خیرالدین
معرفی سازه های حفاظتی فعال و غیر فعال و مقابله با ریزش سنگ در دامنه های ناپایدار شهرستان سمنان
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^حمید خیرالدین
نحوه شکل گیری فرسایش و ارزیابی نقش مدیریت اراضی در فرسایش خاک
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^حمید خیرالدین
خلاصه ای بر سامانه های اطلاعات جغرافیایی
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^حمید خیرالدین
ايجاد مدل منطقه اي برآورد جريان پايدار براي حوزه هاي فاقد آمار
منصوري آردكپان فريبا(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آبياري با مقادير متفاوت پساب در ميزان رشد گياه اقاقيا
جلال زائي محسن(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين تقويم كشت گندم و پيش بيني آن تحت سناريوهاي تغيير اقليم براساس داده هاي هواشناسي (مطالعه موردي :استان مركزي)
عرب سعيدرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه روشهاي پيش بيني دماي حداقل هوا در چند نمونه اقليمي ايران
محمدزاده حاجي محسن(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
احیا کردن خاک
(2015-10-04)
گیاهان دارویی و معطر ویژگی و اهمیت آن ها
(2011-12-26)
مقدمه ای بر خاکهای شور و سدیمی
(2011-09-23)
دانش خاک شناسی
(2008-03-20)
اثرات تراکم و بافت خاک بر رشد ریشه و اندام های هوایی گندم(مولفه های رشد) آبیاری تحت شرایط ظرفیت زراعی
(2017-12-10)
مطالعه تاثیر درصد پوشش گیاهی و شدت باران بر فرسایش آبی در شهرستان سمنان
(2016-11-27)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
کار آموزی   (13 بار دانلود)
رشته : کویر شناسی , گرایش : مدیریت مناطق خشک و بیابانی
پروژه   (12 بار دانلود)
رشته : کویر شناسی , گرایش : مدیریت مناطق خشک و بیابانی
خاک های شور و قلیایی   (10 بار دانلود)
رشته : کویر شناسی , گرایش : مدیریت بیابان زدایی
خاک شناسی عمومی   (13 بار دانلود)
رشته : گویر شناسی , گرایش : مدیریت مناطق خشک و بیابانی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی بیابان زدایی، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، ایران
hamid.kheyrodin@semnan.ac.ir
(+98)2331535559

فرم تماس